پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اسپارگانوم و اشکال لاروی

  اسپارگانوم معادل کدام یک از اشکال لاروی زیر است؟ الف) سنوروس. ب) پروسرکوئید. ج) پلوروسرکوئید. د) کوراسیدیوم.

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • لارو اسپارگانوم

  پاسخ صحیح گزينه "ج" است. پاسخ تشریحی: زمانی که کوراسیدیوم اسپیرومترا مانسونی وارد بدن سیکلوپس ساکن استخرهای کوچک می شود به لارو پروسرکوئید تبدیل می شود. اگر سیکلوپس توسط میزبان واسط ثانویه (قورباقه، مار، ماهی و انسان) خورده شود در عضلات میزبان واسط لارو پلروسرکوئید تشکیل می شود. این لارو را در بدن انسان اسپارگانوم (sparganum) می گویند. اسپارگانوم بر خلاف سیستی سرکوس و سنوروس فاقد قلاب و رستولوم است. اسپارگانوم یک اورگانیسم چیندار، متمایل به سفید، نواری شکل، به پهنای چند میلی متر و به طول حداکثر چند سانتی متر است و در برگیرنده شیارهای مکنده اسکولکس بالغ است. لارو اسپارگانوم ظاهراً تشکیل کیست نمی دهد و در برشهای پارانشیمی بعد از عمل جراحی اجسام آهکی به شدت بازوفیلی شده و به صورت تیغه های پراکنده قابل تشخیص است.

  ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين | 3 | Phasco-qc

  2 0