پرسش و پاسخ 

کیست انتاموبا

کدام یک از فرم های امیب انتاموباهیستولیتیکا در مدفوع دیده نمیشود؟ االف پره کیست ب کیست ۴ هسته ای ج تروفوزوییت د متاکیست

ابتدا وارد سایت شوید