پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • با سلام

    لبنیات و شیر های سنتی نمی توانند ناقل تب کریمه کنگو باشند واین بیماری تنها توسط گوشت های تازه ،جگر وامعاء واحشا گوسفندان وخون دام ها منتقل می شود.

    ۱۳۹۶ شنبه ۲۰ خرداد | 2 | fatemeh arab

    0 0