پرسش و پاسخ 

سونوگرافي

اينجانب ليسانسيه زمين شناسي هستم و مي خواهم مجدداً در رشته سونوگرافي ادامه تحصيل بدهم چگونهه امكانپذير مي باشد. باتشكر

ابتدا وارد سایت شوید