پرسش و پاسخ 

خطا

اگر به طوراتفاقی جواب ازمایش اشتباه به بیمار تحویل دادید در بهترین کار به نظر شما چی است

ابتدا وارد سایت شوید