پرسش و پاسخ 

هورمون شناسی

با سلام سوال : تآثیر استرس بر میزان TSH سرم چگونه است ؟ آیا استرس می تواند باعث افزایش میزان TSH شود؟

ابتدا وارد سایت شوید