پرسش و پاسخ 

تعرفه آزمایشگاه

تعرفه جدید آزمایشگاه اعلام شده است و حدود 20%نسبت به سال قبل اضافه شده است به نظر شما اگر مسئولین آزمایشگاه تعرفه حقوقی پرسنل آزمایشگاه را نیز بر اساس انجام تستهای مشکل ، حساس و یا بر اساس سختی کار بعضی از بخشها اضافه کنند تاثیری در ارتقاء کیفیت کار پرسنل دارد یا اینکه پرسنلی که تستهای راحت تر را انجام میدهند اعتراض خواهند کرد و یا اینکه آنها نیز ترغیب میشوند تا با بالا بردن سطح علمی و عملی خود به دیگران برسند؟

ابتدا وارد سایت شوید