پرسش و پاسخ 

مدت زمان ناشتایی نوزادان

مدت زمان ناشتا بودن برای نوزادان تقریبا چند ساعت می تواند باشد ؟

ابتدا وارد سایت شوید