پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • HDW

    يعني دامنه پراکندگي همو گلو بين در گلبو لهاي قرمز ,که بالا بودن ان بيانگراين است که گلبولها از نظر ميزان هموگلوبين يکنواخت (انيزو کرو ميا)نيستند .HDW(hemoglobin distribution width

    ۱۳۸۹ جمعه ۴ تير | 0 | jaleh

    0 0