پرسش و پاسخ 

پرسش

 • واریانتهای هموگلوبین

  آزمایش برای تشخیص واریانتهای هموگلوبین به چه منظورهایی انجام میشود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • واریانت های هموگلوبین

  این آزمایش به منظورهای زیر انجام میشود: - برای غربالگری واریانتهای مهم و معمول از نظر بالینی در نوزادان. - برای غربالگری زنان دارای فاکتور خطر بالا. - شناسایی زنان با پس زمینه نژادی دارای شیوع بالای واریانتهای هموگلوبین. - شناسایی والدین بدون علامت حامل با بچه های مبتلا به واریانتهای هموگلوبین. - شناسایی علت آنمی هایی با سلولهای سرخ کوچک و کم رنگ مشکوک به واریانت های هموگلوبین.

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ شهريور | 2 | Phasco-qc

  2 0