پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اصطلاحات ازمایشگاهی RDW

  اصطلاح ازمایشگاهی RDW اختصار و بیانگرچیست؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • اصطلاحات آزمایشگاهی Red cell Distribution Width

  Red cell Distribution Width. طبق تعریف به میزان پراکندگی دراندازه گلبولهای سرخ خون گفته میشود . ازنظر شاخص های اماری معادل ضریب تغییرات دراندازه گلبولهای سرخ خون میباشد . هر چه این پارامتر دارای عددی بزرگترباشد نشانه پراکندگی زیاد در اندازه گلبولهای سرخ خون هستیم که به احتمال زیاد همراه با چند شکلی یا پویکیلوسایتوزیس درگلبولهای سرخ خون خواهیم بود. اما ازطرفی ممکن است چند شکلی یا پویکیلوسایتوزیس شدید نبوده و منحصربه نهایت دو شکل در گلبولهای سرخ باشد ولی همچنان شاهد RDW به دلیل تغییرات شدید در اندازه باشیم.

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۷ فروردين | 1 | ghnazary

  1 0