پرسش و پاسخ 

پرسش

 • آنمی فقر آهن

  اولین تغییر آزمایشگاهی قابل شناسایی در آنمی فقر آهن عبارت است از : الف) پوئی کیلوسیتوز ب) افزایش RDW ج) ترومبوسیتوز د) لکوپنی

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • فقر آهن

  پاسخ صحيح گزینه ب مي باشد. اول از همه RDW بعد مختصری میکروسیتوز و در مرحله بعد هیپوکروم و بعد پوئی کیلوسیتوز و در مرحله بعدتر ترومبوسیتوز و لکوپنی هم در مرحله End Stage است. در مرحله اول چون میکروسیتوز مختصری شروع می شود بنابر این، اول RDW افزایش پیدا می کند بعد میکروسیتوز غالب می شود که منجر به افت MCV می شود سپس آرام آرام الیپتوسیت، تارگت، درجاتی از لپتوسیت که انواع پوئی کیلوسیتوز را مشخص می کند. ترومبوسیتوز در مرحله مزمن فقر آهن دیده می شود که هم اثر مهاری آهن از روی پلاکت برداشته می شود و هم وقتی کسی آنمی دارد اریتروپوئتین افزایش پیدا می کند و چون وقتی اریتروپوئتین افزایش می یابد و بخاطر شباهتی که به ترومبوپوئتین دارد قسمتی از کارش را انجام می دهدو باعث افزایش پلاکت می شود و در نهایت لکوپنی به دلیل افت آنزیم های سازنده لکوسیت به علت وابستگی به آهن در شرایطی که فقر آهن در مرحله End Stage باشد، مشاهده می شود. از مطالب استاد گرامی آقای دکتر شیرانی

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند | 1 | Phasco-qc

  1 0