پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تالاسمي مینور

  پدر و مادر یک نوزاد هر دو مینور می باشند فرزند آنها هم مینور شده است. ذکر دو دلیل برای مینور شدن فرزند این خانواده را بیان کنید؟ جواب این پرسش دو دلیل دارد یک دلیل آن واضح می باشد اما مدنظر دلیل دوم که شیوع آن کمتر و حالت استثنا است، می باشد!؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • تالاسمی مینور

  در این پرسش دو زاویه دید وجود دارد، اولین مورد به ذهن غالب افراد می رسد ولی دومین مورد یک حالت استثنا است که ممکن است کمتر به ذهن خطور کند: ١ - اگر دو نفر مینور باشند چه آلفا و چه بتا و از یک جنس باشند این احتمالات وجود دارد یعنی اگر دو تا هتروزیگوت با هم ازدواج کنند فرزند آنها 25% سالم و 25% بتا تالاسمی ماژور و 50% مینور می شود که این 50% مینور یکی از حالتهای جواب پرسش فوق می باشد. اما حالت دوم ممکن است دو تا مینور هم جنس نباشند یعنی یکی آلفا تالاسمی مینور و دیگری بتا تالاسمی مینور داشته باشند در این حالت نمی شود جمع بست زیرا هتروریگوت هر دو آنها متفاوت می شود. در این حالت نسبت زنجیره آلفا به بتا از حالت تالاسمی بودن یه کم خارج می شود. وقتی یک فرد نرمال است نسبت آلفا به بتا 1.2. به 1 است یعنی یک مختصری آلفا افزایش دارد ولی وقتی یک نفر آلفا تالاسمی دارد زنجیره آلفا کاهش دارد و در بتا تالاسمی زنجیره بتا کاهش دارد ولی وقتی یک نفر هم زمان آلفا و بتا تالاسمی را به ارث می برد چون هر دو کاهش می یابد نسبت به هم یک کم به حالت تعادل می رسند و در نتیجه فرزند آلفای مینور و یک بتای مینور کماکان مینور می باشد ولی شدت آن نسبت به والدین خفیف تر است. بنابر این در شرایط هم زمانی آلفا و بتا تالاسمی نه تنها حالت تشدید یافته یا تکثیر یافته ماژور را نداریم بلکه یک حالت نسبتاً بهبود یافته را می توانیم ببینیم 📚از مطالب استاد عزیز آقای دکتر شیرانی

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۴ دي | 2 | Phasco-qc

  0 0