پرسش و پاسخ 

حجامت

به نظر شما ايا حجامت مي تواند سم را از بدن دفع كند .واگر مي تواند اين همه هزينه در علم پزشكي براي چيست؟

ابتدا وارد سایت شوید