پرسش و پاسخ 

تالاسمي مینور

پدر و مادر یک نوزاد هر دو مینور می باشند فرزند آنها هم مینور شده است. ذکر دو دلیل برای مینور شدن فرزند این خانواده را بیان کنید؟ جواب این پرسش دو دلیل دارد یک دلیل آن واضح می باشد اما مدنظر دلیل دوم که شیوع آن کمتر و حالت استثنا است، می باشد!؟

ابتدا وارد سایت شوید