پرسش و پاسخ 

ضد انعقاد ها

با سلام نسبت ضد انعقاد به خون در CBC,PT,PTT,ESR چه قدر هست؟

ابتدا وارد سایت شوید