پرسش و پاسخ 

پرسش

 • دقت محاسبه

  جهت محاسبه بهترین دقت در بین چند ازمایش مختلف از چه پارامتری استفتده میشود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • interassay precission

  سوال شما مربوط می شود به واژه interassay precission به معنی دقت بین سنجش ها و برای محاسبه از شاخص اماری CV% استفاده می شود و نحوه محاسبه ان بدین صورت است که کل داده های سنجش ها را ابتدا میانگین انرا بدست اورید سپس انحراف معیار همین داده ها را نیز بدست اورید از تقسیم میانگین بدست امده به انحراف معیار بدست امده ضربدر عدد 100 شما دقت بین سنجشی را خواهید داشت .

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۱۹ آبان | 1 | ghnazary

  0 0
 • دقت

  برای بررسی دقت نه تنها اینتر اسی بلکه اینترا اسی ،خطی بودن ،تکرارپذیری ،و..... مورد استفاده قرار میگیرد ولی جهت بررسی و محاسبه بهترین روش همان منحنی لویجنینگ و محاسبه انحراف استاندارد و ضریب تغییرات میباشد

  ۱۳۹۱ دوشنبه ۲۲ آبان | 1 | S.A.M

  0 0