پرسش و پاسخ 

پرسش

 • راهنمایی

  ببا تشکر از جواب شما لازم بذکر است که truelabN&Pجهت استفاده بعنوان کنترل دقت مناسب میباشند و برای کالیبراتور یا صحت مناسب نمیباشند وrandox نیز بنظر بنده دارای کیفیت قبلی نمی باشند آیا در مورد کالیبراتور وکنترل دقیقتری چیزی مددانید؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • کالیبراتور وکنترل

  اگه اشتاه نکنم شرکت دارواش کنترل های Human رو وارد میکند که کیفیت خوبی هم دارد

  ۱۳۹۰ دوشنبه ۱ اسفند | 0 | rezaie

  0 0