پرسش و پاسخ 

پرسش

 • ترانسپوزون

  علت فعال تر بودن بازوی سمت راست نسبت بازوی سمت چپ در ترانسپوزون های پیچیده چیست؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • ترانسپوزیون

  با سلام.شریان بازویی راست بطور مستقیم از تنه ی آئورت جدا می شود در حالی که شریان بازویی چپ از شریان براکیوسفالیک یعنی با یک انشعاب جدا از ائورت منشعب میشود. مسیر ورید های بازویی دو طرف نیز مانند شریان هااست.

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۱۶ آذر | 0 | farzanegan

  0 0