پرسش و پاسخ 

پرسش

 • حلالها

  با سلام. در آزمایش بیر،که طول موجهای جذبی کلروفیل رو بررسی می کنیم،علت استفاده از حلال استون در حل کردن برگهای اسفناج چیه؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پاسخ

  سلام هر کدام از انواع کلروفیل به پروتئینی متصل میباشند که این پروتئینها در حلالهای آلی حل میشوند(استون-اتانول) پس از انحلال این پروتئینها،به وسیله استخراج میتوان آنها را روی کاغذ کروماتوگرافی جدا نمود و بر اساس میزان قطبیت کلروفیلa را از کلروفیلb جدا کرد.

  ۱۳۹۰ شنبه ۱۴ خرداد | 0 | roxana

  0 0