پرسش و پاسخ 

پرسش

 • جایگزین مناسب برای اتیدیوم بروماید چیست؟

  برای رنگامیزی DNA در ژل های آگارز به جای اتیدیوم بروماید که خاصیت سرطان زایی اثبات شده ای دارد ، از چه رنگی می توان استفاده کرد که خطرات کمتری داشته باشد ؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • رنگ اختصاصي

  الان در بازار رنگ تجاري بدون اتيديوم برو مايد وجود دارد از شركتهايي كه در اين زمينه هستند بپرسيد

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۴ اسفند | 0 | marand

  0 0