پرسش و پاسخ 

پرسش

 • آنتی مولرین هورمون / AMH

  در مورد تست MIS=Mullerian Inhibiting Substance یا AMH=Anti Mullerian Hormone کسی چیزی می داند ؟ یا اینکه در کدام آزمایشگاه و به چه روشی این تست انجام می شود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • AMH

  1-AMH -MIS يك هورمون جنسي جديد است كه سبب پسرفت كانالهاي مولرين در طي امبريوژنز در جنس مذكر مي كردد 2-روش اندازه گيري آن اليزا با استفاده از كيت Immunotech-Beckman يباشد. 3-نميدانم در ايران انجام ميشود يا نه.

  ۱۳۸۹ دوشنبه ۱۷ خرداد | 0 | dhl

  0 0