پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اسید فسفاتاز

  آیا اسيد فسفاتاز مارکر خوبي براي پيش آگهي سرطان پروستات مي باشد ؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • اسید فسفاتاز

  تقریبا در تمام آزمایشگاههای بالینی در کنار اسید فسفاتاز توتال نوع پروستاتی اندازه گیری میشود که برای تعیین درصد اسید فسفاتاز پروستاتی از حساسیت آنزیم در مقابل تارتارات یا فرم آلدیید استفاده میشود و روش رادیو ایمنواسی اندازه گیری فعالیت اسید فسفاتاز پروستاتیک واجد دقت و حساسیت کافی نیست اندازه گیری فعالیت اسید فسفاتاز در تشخیص سرطان پروستاتیک از اهمیت ویژ ه ای برخودار است مادامی که سرطان محدود به کپسول پروستات باشد فعالیت آنزیم در حد طبیعی یا کمی افزایش دارد ولی در صورت متاستاز به خارج کپسول فعالیت آنزیم 40 تا 50 برابر افزایش مییابد برای تشخیص سرطان پروستات آزمایش PSA بهتر است در واقع اختصاصی است.

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۱۱ خرداد | 2 | dafy

  2 0