پرسش و پاسخ 

پرسش

 • APO C-APO E

  برای اندازه گیری APO C و APO E در آزمایشگاه چه روش هائی وجود دارد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • Apo E

  معمولا به روش نفلومتری به راحتی قابل انجام است ولی پرهزینه است

  ۱۳۸۸ يکشنبه ۱ شهريور | 0 | Nemati

  0 0