پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • نقش هورمون استرادیول

    در طی این زمان تولید استرادیول (Estradiol) افزایش می آبد. که در روز چهاردهم از یک دوره ماهانه بیست وهشت روزه به اوج خود می رسد و باعث می شود که رحم ضخیم گردد و از طرفی تولید هورمون رها کننده گنادوتروپین و هورمون لوتنایزینگ و FSH تحریک شود.

    ۱۳۹۸ شنبه ۱۱ آبان | 2 | Phasco-qc

    2 0