پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • ناباروری

    ناباروری به عدم توانایی در باردار شدن گفته می شود. هنگامی تشخیص داده می شود که یک زوج پس از ۱۲ ماه تلاش موفقیتی در بارداری حاصل نکرده باشند. همچنین اگر یک زن قادر به باردار شدن باشد اما قادر به حمل جنین و رساندن آن به پایان دوره نباشد، ناباروری گفته می شود.

    ۱۳۹۸ شنبه ۴ آبان | 2 | Phasco-qc

    2 0