پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تشخیص کمبودفولات و ویتامین B12

  کمبود فولات وویتامین B12 را چگونه میتوان تشخیص داد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • تشخیص کمبود فولات و ویتامین B12

  تستهایی که انجام میشوند به قرار ذیل می باشند. CBC : آنمی مگالوبلاستیک و گلبولهای سرخ بزرگ با کمبود فولات و ویتامین B۱۲ در ارتباط بوده و طی این آزمایش تشخیص داده می شود. با کمبود فولات و ویتامین B۱۲ مقدار هموگلوبین، هماتوکریت، شمار گلبولهای سرخ، پلاکت و گلبولهای سفید ممکن است کاهش یافته باشد. میزان ویتامین B۱۲ خون: اگر پایین باشد به معنای کمبود می باشد اما این آزمایش علت کمبود را مشخص نمی کند. از این ازمایش برای پیگیری درمان نیز استفاده می شود. آزمایش سطح فولات خون: چه فولات سرم و چه فولات درون گلبولهای سرخ اندازه گیری شود و اگر هر کدام پایین باشد نشانه کمبود خواهد بود. آزمایش متیل مالونیک اسید: اگر ویتامین B۱۲ پایین باشد عموماً متیل مالونیک اسید بالا است. از این آزمایش برای تشخیص کمبود ویتامین B۱۲ در مراحل اولیه استفاده می شود. هموسیستئین: این آزمایش به ندرت درخواست می شود اما در کمبود این دو ویتامین ممکن است بالا باشد.

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان | 1 | Phasco-qc

  1 0