پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • بیکربنات و گاز کربنیک خون

    PH خون در محدوده بسیار باریکی کنترل میشود درغیراین صورت به دلیل از کار افتادن آنزیم ها که عملکردشان وابسته به PH است از بین خواهد رفت و منجر به مرگ سلولی میشود. عوامل متعددی در پلاسما نقش بافر کنندگی خون را دارند که شامل بی کربنات - فسفات - هموگلوبین و پروتیین های پلاسما میباشد.بی کربنات بیشترین تاثیر را در بافرکنندگی خون را دارد و دیگر عوامل تاثیر کمتری را دارند. بافتهای ریه و کلیه نیز در مواقع لزوم دربافر کردن خون کمک میکنند کلیه ها با برداشتن بیکربنات از خون و ریه ها با برداشتن گاز کربنیک ازخون در بافرکردن خون کمک می کنند.

    ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۶ فروردين | 1 | Phasco-qc

    1 0