پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • شکاف آنیونی Anion Gap

    به میزان اختلاف بین غلظت کاتیون ها (cation)و غلظت آنیون ها (anion)در سرم یا ادرار شکاف آنیونی گفته میشود . شکاف آنیونی درواقع یک فرمول است که طبق آن مقادیرغلظتهای کاتیون ها از غلظتهای آنیون ها کسر میشود. عمده ترین کاتیون ها درسرم سدیم و پتاسیم است و عمده ترین آنیون ها درسرم کلرید و بی کربنات میباشد. چنانچه این اختلاف کمتراز 11 میلی اکی والان درلیتر باشد این شاخص نرمال است درغیر اینصورت بالا درنظر گرفته میشود.به این علت به آن شکاف آنیونی گفته میشود که دراندازه گیریها ی معمول درآزمایشگاه ها بعضی ازآنیون ها اندازه گیری نمیشوند .چرا که سرم ازنظر بارالکتریکی خنثی است و این شکاف ناشی از اندازه گیری نشده غلظت بعضی از آنیونها میباشد.

    ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۶ فروردين | 2 | ghnazary

    1 0