پرسش و پاسخ 

پرسش

 • لیز شدن گلبولهای قرمز

  لیز شدن گلبولهای قرمز برکدام پارامترهای بیوشیمیایی اثر میگذارد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • اثرهمولیز (hemolysis)برپارامترهای بیوشیمیایی

  همولیز یکی از مواردی است که سبب رد نمونه برای انجام آزمایش ها میگردد.به این علت که بعضی ازپارامترهایی بیوشیمیایی از درون گلبول سرخ لیز شده به داخل سرم ریخته و سبب افزایش کاذب آن در سرم میگردد.همولیزهای خفیف به مقدار قابل توجهی بر آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) و میزان آنزیم آسپارتات ترانس آمیناز (AST) اثر افزایشی میگذارد. همچنین همولیزهای متوسط سبب افزایش کاذب مقدار پتاسیم وبیلی روبین (Bilirubin) میگردد. آنزیم آلانین ترانس آمیناز (ALT) و فسفر غیر آلی نیز درهمولیزهای شدید افزایش کاذب نشان میدهند.

  ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين | 4 | ghnazary

  4 0