پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • اثربوهر - (Bohr)درهموگلوبین

    هموگلوبین درحضورفشاربالای دی اکسیدکربن و یا درمحیط اسیدی تمایل کمتری به اتصال به اکسیژن پیدا میکند و آنرا از خود جدا میکند این پدیده اول بار توسط دانشمندی به نام بوهرBohr توصیف شد.به همین جهت این پدیده را درهموگلوبین Hemoglobin به اثر بوهر معروف است

    ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ فروردين | 2 | ghnazary

    2 0