پرسش و پاسخ 

پرسش

 • مکانیسم عمل آنزیم ها

  یک آنزیم چگونه سبب انجام یک واکنش شیمیایی میشود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • نحوه عمل آنزیم ها

  آنزیم ها کاتالیزورهای زیستی هستند که سبب تسهیل و انجام واکنشهای شیمیایی و بیوشیمیایی دربدن موجودات زنده میشوند . آنزیم ها با پایین آوردن میزان انرژی فعال سازی واکنش دهنده ها انجام و سرعت واکنش ها را مقدور میسازند.مکان فعال انزیمی قسمتی ازکل پروتیین آنزیم است که درآنجا واکنش انجام میشود. آنزیم ها با نزدیک کردن گروههای فعال روی واکنشگر ها و جهت گیری مناسب این گرو ه ها در زاویه ای درست و مناسب نسبت به هم سبب تسهیل واکنش میشوند.در مکان فعال آنزیم ها آمینواسیدهای ساختمانی مهمی قرار گرفته اند که از طریق پایدارسازی حالتهای گذار واسطه های تشکیل شده سبب انجام واکنش و پیشرفت آنها میشود .بعضی ازترکیبات آلی و بعضی ازفلزات که درساختمان مکان فعال آنزیمی بکار رفته اند نیزبا ایفای چنین نقشی در نقش کاتالیزوری همکاری اساسی دارند.

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ فروردين | 1 | ghnazary

  0 0