پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اکسیژن رسانی هموگلوبین

  چه عواملی بر اکسیژن رسانی هموگلوبین دربافتها موثر است؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • عوامل موثر بر اکسیژن رسانی توسط هموگلوبین

  عواملی که بر رهاسازی و یا جذب اکسیژن توسط هموگلوبین موثر است شامل دما ، غلظت بالای یون هیدروژن ، غلظت ماده بیس فسفو گلیسرات و غلظت دی اکسید کربن میباشد. هر چه مقدار عددی هر یک از عوامل نامبرده شده بیشتر شود میزان میل ترکیبی هموگلوبین به اکسیژن کاهش یافته و سبب رها سازی اکسیژن از هموگلوبین میگردد. وهمینطور برعکس هرچه .مقدارعددی این عوامل کاهش یابد میل ترکیبی هموگلوبین به اکسیژن افزایش و میزان اشباع شدن هموگلوبین از اکسیژن افزایش می یابد .

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ فروردين | 1 | ghnazary

  1 0