پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تشخیص سندرم داون

  کدامیک از موارد زیر در مورد تشخیص سندرم داون نادرست است؟ ١- غلظت AFT مادر به حدود 25 درصد کاهش می یابد. ٢- غلظت uE3 مادر حدود 25 کاهش می یابد. ٣- غلظت hCG مادر حدود 2 برابر افزایش می یابد. ٤- غلظت inhibin A مادر حدود 2 برابر کاهش می یابد.

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • در سندرم داون غلظت inhibin A مادر حدود دو برابر کاهش می یابد

  پاسخ صحيح گزینه چهار است. * در سندرم داون، ميزان AFP مادر حدود ٢٥ درصد پایین تر از یک مادر با بارداری طبیعی است. ارتباط بین AFP و سندرم داون مستقل از سن مادر است. در زنان های که سن ٣٥ به بالاتر دارند توصیه می شود که برای اطمینان از عدم ابتلا نوزاد به سندرم داون امینوسنتز و کاریوتیپینگ انجام دهند. * مقدار uE3 که به وسیله جفت تولید می شود، حدوداً ٢٥ درصد در موارد سندرم داون نسبت به یک خانم با بارداری طبیعی کاهش می یابد. در مقابل غلظت hCG حدود دو برابر افزایش می یابد. * مقدار inhibin A حدود دو برابر در موارد سندرم داون نسبت به خانم های با بارداری نرمال افزایش می یابد. * این چهار تست بیش از ٨٠ درصد قدرت پیش بینی سندرم داون را دارند. 💻 منبع بیوشیمی بالینی تیتز. فصل ٥٧ صفحه ٢٠٠٧. لطفاً به جدول صفحه بعد در این منبع دقت کنید اطلاعات مفیدی دارد.

  ۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند | 2 | Phasco-qc

  1 0