پرسش و پاسخ 

پرسش

 • آزمایش OGTT

  کدامیک از گزینه های زیر در مورد آزمایش OGTT غلط است؟ ١- درمان منقطع تحمل به گلوکز را تحت تاثیر قرار می دهد. ٢- فرد به مدت سه روز ١۵٠ گرم کربوهیدرات مصرف کند. ٣- انجام آزمایش بعد از ١٠ الی ١۶ ناشتا صورت می گیرد. ۴- تست FGP نسب به OGTT حساسیت بیشتری برای تشخیص دیابت دارد.

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • آزمایش FGP نسب به OGTT حساسیت بیشتری برای تشخیص دیابت دارد

  پاسخ صحيح گزینه چهار است (تست FGP نسب به OGTT حساسیت بیشتری برای تشخیص دیابت دارد). تست OGTT بسیار حساستر از گلوکز ناشتا برای تشخیص دیابت است. در انجام آزمایش OGGT موارد زیر را باید رعایت کرد. ١. درمان منقطع تحمل به گلوکز را تحت تاثیر قرار می دهد. ٢. انجام این آزمایش در صبح سه روز بعد از یک رژیم غذایی دارای ١۵٠ گرم کربوهیدرات بدون محدودیت فعالیت بدنی ٣. انجام آزمایش بعد از ١٠ الی ١۶ ساعت ناشتایی انجام می گیرد. این تست برای کودکان تقریباً ٢ گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن است.(منبع بیوشیمی بالینی تیتز)

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند | 1 | Phasco-qc

  1 0