پرسش و پاسخ 

پرسش

 • آنزیم سوپراکسید دیسموتاز | Superoxide Dismutase

  چند نوع آنزیم سوپراکسید دیسموتاز Superoxide Dismutase در بدن انسان وجود دارد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • سه نوع آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

  در انسان سه نوع آنزیم سوپراکسید دیسموتاز Superoxide Dismutase وجود دارد که نوع اول آن در سیتوپلاسم سلول و نوع دوم آن در میتوکندری و نوع سوم آن در مایع خارج سلولی حضور دارد.

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ بهمن | 2 | Phasco-qc

  0 0
 • ۳ نوع سوپراکسید دیسموتاز

  در بدن انسان ۳ نوع سوپراکسید دیسموتاز وجود دارد: SOD1 در سیتوپلاسم؛ دارای مس و روی؛ ساختمانش، از ۲ بخش تشکیل شده‌است. (دایمر)؛ ژن آن بر روی کروموزوم ۲۱ واقع است. (21q22.1) SOD2 در میتوکندری؛ دارای منگنز؛ ساختمانش، از ۴ بخش تشکیل شده‌است. (تترامر)؛ ژن آن بر روی کروموزوم ۶ واقع است. (6q25.3) SOD3 در فضای خارج سلولی؛ دارای مس و روی؛ ساختمانش، از ۴ بخش تشکیل شده ‌است. (تترامر)؛ ژن آن بر روی کروموزوم ۴ واقع است. (4p15.3-p15.1)

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ بهمن | 1 | admin

  0 0