پرسش و پاسخ 

پرسش

 • بیلی روبین کونژوگه، بیلی روبین غیر کونژوگه و اوروبیلینوژن

  خانم ۴۲ ساله ای بخاطر زردی مورد ازمایش قرار گرفت. ازمایشات نشان میدهد که بیلی روبین کونژوگه افزایش یافته، بیلی روبین غیر کونژوگه به مقادیر نرمال نزدیک است و اوروبیلینوژن در مدفوع وجود ندارد. محتمل ترین تشخیص چیست؟ ۱) هپاتیت خفیف ۲) کلستاز ۳) همولیز ۴) فقدان بیلیروبین UDP گلوکوزیل ترانسفراز ۵) سندروم ژیلبرت

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • عامل انسدادی صفراوی یا کلستاز

  پاسخ درست گزینه ۲ است. با توجه به حضور بیلی روبین کونژوگه پس نقص آنزیم ذکر شده در گزینه رد میشود. نکته کلیدی در تشخیص و رد سایر گزینه ها عدم حضور اروبیلینوژن در مدفوع است که نشان میدهد مانعی بر سر محور روده ای صفراوی وجود دارد که باعث پس زده شدن بیلیروبین کونژوگه ۶ به خون می شود که این عامل انسدادی صفراوی یا کلستاز می باشد.

  ۱۳۹۷ يکشنبه ۷ بهمن | 4 | Phasco-qc

  0 0