پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • آلدولاز یک از انزیم های مسیر گلیکولیز است

    آلدولاز یک از انزیم های مسیر گلیکولیز است که توسط ژنی در کروزوم 15 کد میشود. دارای سه ایزوانزیم است. نقش این آنزیم در سلول تامین انرژی در مسیر گلیکولیز و درگلوکونئوژنز در درون سلول است. کمبود این انزیم بیشترهمراه با آنمی همولایتیک و میوپاتی می باشد. آلدولاز در بیشتر کانسرها از جمله سرطان ریه، سرطان کلیه، سرطان کبد به میزان زیادی سنتز می شود چون گمان میرود به علت تکثیر خارج از کنترل سلول ها مسیر گلیکولیز بسیار فعال میشود تا برای سلول های درحال تکثیر انرژی را تامین کند. کمبود آلدولاز نادر است و بصورت یک بیماری اتوزومال مغلوب عمل میکند. در صورت بروز بیماری به شکل آنمی همولایتیک، ضعف به ویژه ضعف عضلانی، درد عضلانی و میوپاتی بروز می کند.

    ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن | 1 | Phasco-qc

    0 0