پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • بیماری سیستینوری

    سیستینوری یک بیماری مربوط به متابولیسم امینواسیدها است. این بيماري یک بیماری ارثی اتوزومال مغلوب است که در آن یک پروتیین انتقال دهنده آمینو اسیدهای بازی شامل سیستئین - لایزین - اورنیتین - ارژینین دچار نقص میشود و نمی تواند این امینو اسیدها را بازجذب کند در نتیجه در ادرار تغلیظ می شوند که از میان اینها فقط سیستئین تشکیل کریستالهای شش ضلعی شفاف سیستین را میدهد که در میکروسکوپی ادرار قابل شناسایی هستند. علایم درافراد مبتلا به سیستینوری به هنگام تشکیل سنگ های سیستین بروز می کند، این سنگها در کلیه ها و مثانه تشکیل می شوند. این سنگها سبب درد در کلیه ها و یافت شدن خون در ادرار می گرددند.

    ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ دي | 2 | Phasco-qc

    0 0