پرسش و پاسخ 

پرسش

 • آنزيم آسيل كوآدهيدروژناز

  در اثر نقص آنزیم آسیل کوآدهیدروژناز در حالت ناشتا تمام موارد زیر رخ می دهد، بجز؟ 1_هیپوگلیسمی 2_دی کربوکسیلیک اسیداوری 3_آسیل کارنیتین اوری 4_کتواسیدوز

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • كتواسيدوز

  پاسخ صحیح گزینه ۴ است. آنزیم آسیل کوآدهیدروژناز اولین آنزیم در بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب می باشد. در شرایط گرسنگی از اکسیداسیون ناقص اسیدهای چرب در کبد، اجسام کتونی تولید می شوند. در کمبود فعالیت آنزیم آسیل کوآدهیدروژناز تبدیل اسیدچرب به استیل کوآ صورت نمیگیرد و در نتیجه استیل کوآ بخ اجسام کتونی تبدیل نمی شود، بنابراین در کمبود این آنزیم کتواسیدوز بوجود نمی آید.

  ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ دي | 1 | Phasco-qc

  0 0