پرسش و پاسخ 

پرسش

 • حساسیت آنالایتیکال یک متد تشخیصی

  حساسیت آنالایتیکال یک متد تشخیصی به چه روش هایی تعیین می شود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • به دو روش این مقدار تعیین میشود یکی به روش رقت های متوالی و دیگری اندازه گیری یک نمونه فاقد آنالیت به تعداد حداقل بیست مرتبه

  حساسیت آنالایتیکال یک متد تشخیصی عبارت است ازکمترین مقداری ازانالیت که متد تشخیصی قادر به اندازه گیری آن است و به دو روش این مقدار تعیین میشود یکی به روش رقت های متوالی و دیگری اندازه گیری یک نمونه فاقد آنالیت به تعداد حداقل بیست مرتبه. در روش رقتهای متوالی، یک نمونه با مقدارمشخص را تا جایی رقیق میکنند که متد تشخیصی مقدارهای متمایز از هم را ارایه نکند، چنین مقداری برابراست با حساسیت انالایتیکال متد. در روش اندازه گیری تکرارهایی از یک نمونه فاقد انالیت حداقل به تعداد بیست مرتبه چنین نمونه ای را با متد تشخیصی اندازه گیری کرده و سپس میانگین داده های بدست آمده را با دو برابر مقدار انحراف معیار نتایج جمع نموده و حاصل را بعنوان کمترین مقدار قابل تشخیص توسط متد در نظر می گیرند.

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۰ دي | 2 | Phasco-qc

  0 0