پرسش و پاسخ 

پرسش

 • نقص آنزيم آسيل كوآدهيدروژناز

  در اثر نقص آنزیم آسیل کوآدهیدروژناز در حالت ناشتا تمام موارد زیر رخ می دهد، به جز؟ 1_هیپوگلیسمی 2_دی کربوکسیلیک اسیداوری 3_آسیل کارنیتین اوری 4_کتواسیدوز

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • كتواييدوز

  پاسخ صحیح گزینه ۴ است- آنزیم آسیل کوآدهیدروژناز اولین آنزیم در بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب می باشد. در شرایط گرسنگی از اکسیداسیون ناقص اسیدهای چرب در کبد، اجسام کتونی تولید می شوند. در کمبود فعالیت آنزیم آسیل کوآدهیدروژناز تبدیل اسید چرب به استیل کوآ صورت نمیگیرد و در نتیجه استیل کوآ بخ اجسام کتونی تبدیل نمی شود، بنابر این در کمبود این آنزیم کتواسیدوز بوجود نمی آید.

  ۱۳۹۷ جمعه ۷ دي | 1 | Phasco-qc

  0 0
 • کتواسیدوز

  پاسخ داده شده صحیح است فقط یک نکته را اضافه کنیم و این که در این نقص متابولیک رخ ندادن کتواسیدوز به معنای عدم تولید کتون نیست بلکه به این معنا است که تولید کتون به حدی پایین است که سبب کتواسیدوز نمی شود.

  ۱۳۹۷ يکشنبه ۹ دي | 0 | Phasco-qc

  0 0