پرسش و پاسخ 

پرسش

 • یکی از خطای های سنجش در متد الیزا خوانش بالای زمینه است.

  الف) چه علت هایی باعث خوانش بالای زمینه می شود ؟ ب) راهکارهای احتمالی چیست؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • جذب پس زمینه در الایزاهای ساندویچ و الایزاهای غیرمستقیم

  جذب پس زمینه در الایزاهای ساندویچ و الایزاهای غیرمستقیم و بطور کلی در الایزاهایی که منحنی استاندارد آنها صعودی است مطرح میشود. علت هایی که باعث خوانش بالای پس زمینه میشود میتواند شامل 1- شستشوی غیرموثر ناشی ازمحلول شستشو 2- فعالیت بیش ازحد کنژوگه 3- اتصال غیر اختصاصی کنژوگه با ریاجنت فازجامد. راهکارهای ممکن: درصورت غیر موثر بودن شستشو باید شستشو را به نحو درست انجام داد یا تعداد شستشو را یک مرتبه اضافه کرد و یا اینکه زمانی را به عنوان زمان خیساندن برای چاهکها توسط محلول شستشو درنظرگرفت. درمورد فعالیت بیش از حد کنژوگه نیز سعی شود که میزان جذب ماکزیمم بیش از مقدارخوانش دستگاه الایزا ریدر نباشد. درمورد اتصال غیراختصاصی کنژوگه به اجزای ریاجنت فازجامد راهکاردر سطح شرکت تولید کننده باید اعمال شود.

  ۱۳۹۷ يکشنبه ۹ دي | 1 | Phasco-qc

  0 0