پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تست بیوره

  آیا میتوان برای انجام تست بیوره از سرم فریز شده در دمای منفی هفتاد درجه استفاده کرد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • اختلال دمایی

  در منابع فقط اختلال همولیز و لیپیدها در بیوره دکر شده است و به نظر مشکلی ندارد موفق باشید

  ۱۳۹۱ سه شنبه ۲۰ تير | 1 | marand

  2 0