پرسش و پاسخ 

سنگ اسيد اوريك

براي كنترل بيماري كه كليه هايي مستعد به ساختن سنگهاي اسيداوريك است چه راهكارهايي پيشنهاد ميكنيد.

ابتدا وارد سایت شوید