پرسش و پاسخ 

گلوکونئوژنز

چه بیماریهایی در اثر نقص درآنزیم گلوکز 6-فسفاتاز در بدن ایجاد میشود؟

ابتدا وارد سایت شوید