پرسش و پاسخ 

تشخیص سندرم داون

کدامیک از موارد زیر در مورد تشخیص سندرم داون نادرست است؟ ١- غلظت AFT مادر به حدود 25 درصد کاهش می یابد. ٢- غلظت uE3 مادر حدود 25 کاهش می یابد. ٣- غلظت hCG مادر حدود 2 برابر افزایش می یابد. ٤- غلظت inhibin A مادر حدود 2 برابر کاهش می یابد.

ابتدا وارد سایت شوید