پرسش و پاسخ 

آزمایش OGTT

کدامیک از گزینه های زیر در مورد آزمایش OGTT غلط است؟ ١- درمان منقطع تحمل به گلوکز را تحت تاثیر قرار می دهد. ٢- فرد به مدت سه روز ١۵٠ گرم کربوهیدرات مصرف کند. ٣- انجام آزمایش بعد از ١٠ الی ١۶ ناشتا صورت می گیرد. ۴- تست FGP نسب به OGTT حساسیت بیشتری برای تشخیص دیابت دارد.

ابتدا وارد سایت شوید