پرسش و پاسخ 

آنزيم آسيل كوآدهيدروژناز

در اثر نقص آنزیم آسیل کوآدهیدروژناز در حالت ناشتا تمام موارد زیر رخ می دهد، بجز؟ 1_هیپوگلیسمی 2_دی کربوکسیلیک اسیداوری 3_آسیل کارنیتین اوری 4_کتواسیدوز

ابتدا وارد سایت شوید