پرسش و پاسخ 

پرسش

 • روش رادیو ایمونو اسی ( Radio Immuno Assag (RIA

  روش رادیو ایمونواسی برای تستهای هورمونی بر چه اساسی کار میکند و آیا از روش الایزا بهتر است؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • Assay

  سئوال شما غلط املائی داشت Assay درست است . روش رادیو ایمونو اسی بر اساس استفاده از ماده رادیواکتیو نشاندار عمل میکند و به نظر من بهتر از روش الایزا می باشد.

  ۱۳۸۸ جمعه ۱۶ بهمن | 6 | keivan-48

  7 0
 • RIA

  در RIA از مواد رادیو اکتیو برای نشاندار کردن و در نهایت سنجش استفاده میشود اما در ELISA از آنزیم استفاده میشود . در RIA فاکتورهای محیطی کمتر تاثیر دارند و این یکی از مزیتهای این روش است اما در الیزا فاکتورهای محیطی مانند دما - pH - زمان و ... خیلی مهم می باشند ولی اگر شرایط استاندارد را رعایت کنیم روش الیزا بهتر و جوابهای قابل قبولی خواهد داشت و در ضمن آلودگی کمتری دارد.

  ۱۳۸۸ يکشنبه ۱۸ بهمن | 6 | Nemati

  7 0
 • گاما و مزایای ان

  روش رادیو ایمونواسی با استفاده از ید رادیواکتیو جهت ایجاد و ارسال سیگنال عمل می کند درجالی که متد الایزا با استفاده از انزیم 2- در متد گاما فاکتورهای محیطی نسبت به متد الایزا بسیار کم اثر میگزارند و این یک مزیت است 3- به دلیل بزرگ بودن سیگنال نسبت به میزان انالیت حساسیت ان نسبت به متد الایزا بسیار زیادتر است 4-اگرچه اختصاصیت به نسبت متد الایزا افزایش یافته است اما همه منابع تداخل مانند متد الایزا برطرف نشده است 5-متد گاما متد مرجع در بین روشهای ایمونو اسی محسوب می شود

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۴ مهر | 6 | ghnazary

  6 0
 • mm2

  RIAجز،حساس ترین و اختصاصی ترین تستهای سرولوژی اند.

  ۱۳۸۹ جمعه ۸ مرداد | 3 | mm24072

  4 1